Text des Monats November 2022

zurückAnna Peetz (Beuren)


Det Röötkéhlschen


Novaemberdaach,

ganz tréif ó kròò.

Aisch kròòwen ém

wéi jééden Härst.


T Röötkéhlschen hupst

näss ém misch rém.

Ó Jòhr fiir Jòhr

péckt et de Wirm.


Scheins sei Revéér,

seint ganz ellaeaen!

Dää Gòòrden hei

ärft moeoel mei Jóng.


E Jónget voen

dämm Vóógel lòò,

dat ärft en óch,

plööß öhnt Nódäär!In Mundartpost Nr. 86