Text des Monats September 2021

zurückHans-Peter Spelz (Beckingen)De ÉnnerboxDe Énnerboxe von de Fraleit

Wie se wòre vor langer Zeit

Vom Nawwel bis zur Kné.ikehl ronner

Für männer Schwerarwed, kae Wonner

Die sé, wenn se némmé wòre gudd

Nétt komm énn de Altklaedertuut

Die hat mae da grad durchgeréss

O bei de Botzlappe geschméss


Die héllt mae da fürd Fahrradbotzen

Dò kénnen se noch gudd watt notzen

Ae Lappe vonn dae Box sollt langen

Für de Saddel onn de Schdangen

Für Brems o Lenker o Pedal

Onn die villen Schbeichen all

Dae Gepäckdräjer ond Licht

Génn aach noch sauwer, ett éss e Gedicht


Haut geht datt alles némmé so

De Fraleit sé modisch aagezoo

Watt die wai onneromm so anzé.in

Éss vill klaener o ganz fein

Die Béxjer kam ae hégschdens notzen

Für die Klingel absebotzenIn Mundartpost Nr. 81