Text des Monats Juli 2022

zurück

Heinrich Kraus (St. Ingbert)


Sonnezejt


Wann mahn jeder 's Haus enaus?

Wann is ääm am wohlschde drauß?

Wann dun Mäd noh Buwe luchse?

Wann meecht gar de Opa juxe?

Im Sommer, im Sommer!


Wann isch alles unnerwähs?

Wann trejbt schon e Kotlett Schwäß?

Wann isch ball kän Himmel blackisch?

Wann isch ma am liebschde nackisch?

Im Sommer, im Sommer!


Wann isch ääm die Arwed worschd?

Wann krieht ma de beschde Dorschd?

Wann stehn bunte Vochelschejche?

Wann meecht ma vor Wolluscht krejsche?

Im Sommer, im Sommer!In Mundartpost Nr. 84