Text des Monats März 2023

zurückKurt Baumann(Waldfischbach/Pfalz)

April, April!


April, April,

der macht, was er will!

Mol räänt's, mol schneet's,

mol schoint aa die Sunn,

so geht’s dorchenanner

fascht jeri Stunn;

un wammer als määnt,

des Gedees wär erumm,

blost er voll aus de Backe,

dass es nore so brummt!


April, April,

mer schickt die Narre,

wohie mer will!

Haschde de erscht April

gut barriert,

kannsche druff gehe,

dass nix mäh bassiert.


April, April ...

Im März war's noch still!

Jetz blieht's iwwerall

un Farwe sinn do

vun Blimmelcher gääl,

rot un bloo ...


April, April,

der närrisch heert uff,

wanns warm werre will!

Wie wuhl mer's werd,

kann's niemann net saa',

is drauß es grie Laab,

sinn die Bääm ausgeschlaa!

Do duu ich juxe,

un nor ääns ich noch denk:

Maijezeit, kumm dabber,

de April krieht die Kränk!In Mundartpost Nr. 87