Text des Monats Februar 2022

zurückRaimund Kläser (Wadern-Krettnich)


Bei us öm Wönder


Aach öm Wönder öss et scheen bei us,

wenn Schnee gefall öss off et Lann.

Wo mer hi sitt, öss alles wäiß.

Am scheenschde se-ihn de Danne ous.


On kemt de Sonn dann mo erous,

fängt gläisch derr Schnee se glitzern aan.

Wie'm Märchi sitt dann alles ous.

Wat ön Fräed bei Jong on Alt!


Et geft vill Berjn, do läeft derr Schlied'n!

On Schi on Schlittschouh ka mer fahr'n.

Wer kritt bei so öm Treiw'n scho kalt!

Et geft rot Back'n, dat öss gesond.In Mundartpost Nr. 83